Německo

 • Univerzita: Pädagogische Hochschule Freiburg, Musikinstitut und die Abteilung Musikkulturen im Dialog [Vysoká pedagogická škola Freiburg, Hudební institut a Oddělení hudební kultury v dialogu]
 • Soubor: ensemble recherche
 • Škola: Friedrichgymnasium Freiburg
 • Koncept: Kreativní hudební produkce inspirovaná znaky africké hudby & nové hudby

Pädagogische Hochschule Freiburg

Kdo se účastnil projektu?

Hudební institut Vysoké pedagogické školy ve Freiburgu:

 • Prof. Dr. Georg Brunner, vedoucí projektu/koordinátor
 • Susanne Kittel, vývoj a ověřování konceptu
 • Mario Hamann, koncepce webových stránek, programování
 • Daniel Fiedler, vyhodnocování/finance
 • Julia Valérie Berger a Dorothea Berner, spolupráce při vytváření úvodních textů
 • Oddělení hudební kultury v dialogu s Pape Dieye, vývoj a ověřování konceptu. Pape Dieye, hráč na bicí nástroje ze Senegalu, se specializuje na tradiční a moderní hudbu západní Afriky. Žije ve Freiburgu im Breisgau a pracuje zde jako hudebník, skladatel a nástrojař.

Jaké nové zkušenosti byly v projektu získány?

Zásluhou koordinace 12 partnerů byly získány trvalé zkušenosti z oblasti komunikace, přístupu k rozdílným kulturám a projektového managementu. Tyto poznatky se neustále vyvíjely. Při zveřejňování materiálů online bylo třeba zohledňovat mnohotvárné požadavky. Nové poznatky byly získány zvláště při vytváření srozumitelné dokumentace na webových stránkách, přičemž musel být projektovému týmu zaručen veskrze jednoduchý přístup. Ve fázi ověřování učebních materiálů ve školách byla důležitá především intenzita, vážnost a motivace žáků; s těmito aspekty přistupovali k vytváření a vývoji vlastních hudebních námětů v rámci kontaktu s cizími hudebními kulturami. Při setkávání s odlišnými kulturními jevy a didaktickými postupy bylo zapotřebí velké trpělivosti a tolerance, aby bylo dosaženo uspokojivého výsledku.


ensemble recherche

Kdo se účastnil projektu?

Komorní soubor ensemble recherche má více než třicetiletu tradici a tvoří jej 9 hudebníků, kteří se specializují na uvádění a zprostředkování nové hudby (www.ensemble-recherche.de). Na projektu se podíleli zkušení odborníci Barbara Maurer (viola) a Klaus Steffes-Holländer (klavír).

Jaká byla role v projektu?

Ve fázi přípravy (setkávání týmu, semináře se studenty na Vysoké pedagogické škole) jsme zajišťovali hudební obsah a vytvářeli praktické strategie, které byly aplikovány do školního prostředí a ověřovány žáky a žákyněmi 6. třídy. Pro nás bylo důležité nepředkládat žákům „hotové“ plány, nýbrž spoléhat na jejich kreativní impulzy. Žáky jsme podporovali ve škole hudebně a prostřednictvím krátkého moderovaného koncertu jsme jim umožnili vhled do nové hudby.

Jaké nové zkušenosti byly v projektu získány?

Při práci se žáky – také mimo školní budovu – jsme se setkávali s momenty počáteční skepse, hravé svobody, experimentování, improvizace a ověřování jednotlivých návrhů žáků. Všichni zúčastnění partněři museli být trpěliví a vyčkávat, až žáci projeví zapálení pro vlastní kreativní činnost a její výsledky. Motivujícím cílem byl plánovaný závěrečný koncert, při němž jsme získali zkušenosti se zajištěním nezbytných služeb.V průběhu školní praxe jsme byli jako hudebníci vděčni učitelům, že byli vždy přítomni, takže jsme se nemuseli starat o dodržení klidu a určité disciplíny žáků. Bylo působivé prožívat, jak žáci se svými výsledky společně dozrávali. Na konci dospěli 11-12letí k přesvědčivosti, s níž se představili na jevišti. Intenzivní týdenní soustředění v Brně a Freiburgu mělo význam pro shrnutí výsledků první a druhé pracovní fáze, důležitá byla také oblast setkávání dětí z jiných zemí. Pro děti znamenala největší vklad (i když byly obětovány prázdniny), zintenzivnění a pocit identifikace. Skupina rostla společně k uměleckému společenství, učila se oceňovat vlastní kvality a vytvořila skutečně originální, rozmanitou a poslechově pozoruhodnou suitu.

Barbara Maurer / Klaus Steffes-Holländer


Friedrich Gymnasium Freiburg

Kdo se účastnil projektu?

Friedrich-Gymnasium ve Freiburgu im Breisgau je humanitně zaměřená instituce s výukou klasických a moderních jazyků a přírodovědných předmětů. V současné době má škola přibližně 350 žáků, třída 6a s 18 dětmi (13 chlapců a 5 děvčat) je počtem žáků velmi malá.

Jaká byla role v projektu?

Od října 2015 až do začátku června 2016 se ve dvou hodinách hudební výchovy týdně pracovalo se souborem ensemble recherche a týmem vyučujících z Vysoké pedagogické školy ve Freiburgu. Za pedagogické vedení třídy byl odpovědný učitel hudební výchovy Steffen Jahnke, současně podněcoval hudebně tvořivé aktivity žáků.

Jaké nové zkušenosti byly v projektu získány?

Neobyčejná koncentrace, zaměřená ve výuce na jediný projekt, směřovala k produkci a nastudování vlastních hudebních námětů žáků. Na jedné straně tak byly zkráceny elementy konvenčního vyučování, na druhé straně byly získány zkušenosti při pravidelném muzicírování ve třídě, pokrok a efekt v učení byl intenzivnější než při standardní výuce. Nová byla také intenzita a spojení s hudebníky ve třídě, kteří pravidelně pracovali s žáky při vyvíjení jejich vlastních hudebních kusů (projevů). Obohajucící a vzrušující byla také setkání a spolupráce se zahraničními hosty, jako byli partneři z Francie, České republiky a Maďarska.


Koncept: Kreativní hudební produkce inspirovaná znaky africké hudby & nové hudby

Potenciál

S ohledem na požadavky kreativity se německý tým věnuje tématu kreativní hudební produkce, inspirované principy africké a nové hudby. Požadavek podnikavosti se opírá o následující vlastnosti: osobní iniciativu a odpovědnost, výdrž, schopnost být motivován. Projekt uskutečňovali studující a žáci během hudebně kreativního procesu, v němž bylo žádoucí uplatnit jmenované aspekty, a to od prvního hudebního nápadu až k jevištnímu vystoupení. Zúčastnění se museli vypořádat s vlivem obklopujícího kulturního prostředí, vlastního okolí, vstupovali do dialogu se spoluhráči, využívali nejbližších zdrojů, s vysokou mírou vlastní odpovědnosti vyvíjeli a veřejně prezentovali své hudební myšlenky.

Struktura

Univerzitní studenti společně zjišťovali, jakým způsobem by mohly znaky africké a nové hudby podněcovat hudebně kreativní proces ve škole. Při tom šlo především o to, co by mohlo být prameny hudební inspirace v každodenním životě, jak budou rozvíjeny rytmické a improvizační kompetence a jak by mohli žáci v tvořivém uměleckém procesu rozvinout své první hudební myšlenky až do podoby představení.

Materiály

Materiály vyvíjené vysokoškolskými studenty a hudebníkem ze Senegalu byly ověřovány v procesu dalšího vzdělávání učitelů. Soubor ensemble recherche doprovázel jako umělecký partner žákovský tvořivý proces z perspektivy nové hudby. Setkání s oběma kulturními praktikami přivedlo žáky k dialogu a tak vyvíjeli pomocí zkušeností se současnou a západoafrickou hudbou vlastní hudební nápady a kompozice. Na závěrečném koncertě ve Freiburgu byly prezentovány hudební projevy, které se vyvíjely přibližně v období jednoho školního roku.  Vývoj a tvar představení vycházel z teoretické báze a byl prakticky ověřován z dvojí perspektivy. Na jedné straně byly prezentovány improvizační modely a pracovní výsledky vytvářené podle předlohy a prezentované před skupinou za aktivního projevu zúčastněných. Na druhé straně byla na jevišti předvedena klasická podoba představení, provedená jednajícími aktéry a určená vnímání publika.

Ve fázi vývoje se uplatňovaly společně stanovené aspekty:

 • Citlivost na vnímání hudebních fenoménů v kontextu každodenního života žáků a v důsledku toho vzdělávání a diferenciace poslechu.
 • Následná tvorba a cvičení na příkladech africké hudební kultury spojená s praxí muzicírování pomocí těla
 • Poznávání a cvičení různých možností a modelů improvizace, zahrnující instrumentální, vokální a pohybové prvky.
 • Vývoj a tvorba vlastních hudebních myšlenek.
 • Poznávání a uplatňování zkušeností z oblasti africké a současné hudby.