Musik kreativ+

Obecně

Výukové moduly Musik kreativ + slučují tvořivost, podnikavost, performanci a kulturní spolupráci v konceptech vyvinutých každou partnerskou zemí.

Východiskem je otevřený a subjektivně orientovaný přístup k hudbě, který má umožňovat rozličný estetický zážitek. Podle Dankmara Venuse (1969) mohou být aspekty tvořivosti a podnikavosti prozkoumány, rozvíjeny a utvářeny na mnoha různých úrovních: skrze poslech, tvorbu, přetváření, transformaci, reflexi, napodobování a modulaci. V příslušné literatuře (Brunner, 2015) byly popsány obě oblasti s podobnými kompetencemi (viz tabulka).

Učební moduly jsou koncipovány tak, aby byla tvořivost a podnikavost propojena, čímž bude zajištěno vzájemné ovlivňování obou aspektů (Rouillan, 2011):

Tvořivost Podnikavost
 • Tok nápadů
 • Originalita nápadů
 • Flexibilita (pružnost)
 • Představivost
 • Zkoumání, průzkum
 • Citlivost pro různorodost problémů
 • Práce v týmu
 • Interakce s prostředím
 • Vytrvalost
 • Transformace při tvorbě
 • Riziko při vystoupení
 • Nadšení
 • Identifikace problémů
 • Představivost
 • Tvorba nápadů a řešení
 • Nalézání příležitostí
 • Práce v týmu
 • Interakce s prostředím
 • Vytrvalost
 • Transformace v organizaci
 • Vznik a překonávání rizika
 • Tolerance neúspěchu

 


Přístupy k hudbě jsou reprezentovány různými fázemi v tvořivém procesu (viz graf). Aktivní přístup k hudbě ve školních kontextech ovlivňuje fáze tvořivosti zobrazené v grafu:

 

Podnikavost, pro kterou je typická tolerance rizika, touha experimentovat, stejně jako smysl pro zodpovědnost, je součástí každého tvořivého procesu, a je tudíž zohledněna ve všech učebních modulech. V přesnějším slova smyslu probíhá podnikavost během příprav na vystoupení, např. v činnostech jako je moderování, inzerce ve formě plakátů, blogů, (novinových) textů, vysílání v rádiu, atd.

Proces individuální a skupinové hudební tvořivosti motivuje účastníky k hledání, poslechu, objevování, experimentování, prozkoumávání, představivosti, tvoření, spolupráci, rozhodování, přebírání zodpovědnosti, organizování a prezentování. Cílem není soutěž, ale spíše rozvoj společného vystoupení.

Vystoupením se rozumí prezentace výsledků většímu publiku (např. pro rodiče, jinou třídu, školní koncert), stejně jako spontánní a připravená prezentace nápadů žáků ve třídě.

Spolupráce na různých úrovních hrála klíčovou roli v rozvoji projektových námětů. Od konceptu k dokončení spolu všichni partneři projektu komunikovali, diskutovali a testovali každý krok.

Na školní úrovni vedla spolupráce mezi uměleckými skupinami z mimoškolního prostředí, učiteli, žáky a zástupci univerzit k jasné přidané hodnotě pro všechny účastníky. Skrze neustálou změnu pohledů a rolí mezi aktivní a přijímací stranou, učiteli a žáky, mohly být komunikovány, reflektovány a změněny individuální pohledy.

Tato forma spolupráce může být pouze návrh, jelikož její zavedení do každodenního školního života závisí na individuálních okolnostech. V jednotlivých modulech můžeme také zvážit spolupráci s jedním nebo více hudebníky, např. z místní hudební školy. Pokud to není možné, inspiraci poskytnou přiložená videa. Na druhou stranu by měl návrh sloužit také jako podpora tvorby podobných projektů s národními a mezinárodními partnerskými školami, což žádá tvořivost a podnikavost na straně učitelů.

Propojení obsahů všech oblastí má v každém ze třinácti učebních modulů různé zaměření. Jednotlivé části modulu mohou být kombinovány, jak je potřeba, a podle daných instrukcí:

Overview of modules:

Příprava na vystoupení

Podnikavost: rozvoj různých komunikačních nástrojů

Setkat se s hudbou, zažít současnou hudbu

Tvořivá organizace, hudební organizace

Podnikavost ve třídě

Pulzace: Hlas, tělo, „hra na tělo“, nástroje

Inspirace lidovými tradicemi a obřadním folklorem

Inspirace rytmem lidové taneční písně

Inspirace zvuky z přírody

Podpora tvořivosti a podnikavosti prostřednictvím hudby smyčcového kvarteta

Komponování nové hudby

Od poslechu ke zvukové kompozici

O dýních a životě v Africe

Podnikavost a kolektivní hudební tvoření

Zabývat se rozvojem dovedností, které jsou pro tvořivost specifické; rozvíjení tvořivosti prostřednictvím hudby zahrnuje rozvoj podnikavého ducha (Rouillan, 2011).

Projekt Musik kreativ+ zdůrazňuje paralely mezi typickým podnikavým duchem a dovednostmi, které se používají k tomu, aby byl projekt dotažen od hudební tvořivosti až po vystoupení.

Proces společného hudebního tvoření předpokládá, že každý herec bude hledat, poslouchat, potkávat, objevovat, experimentovat, zkoumat, představovat si, vymýšlet, spolupracovat, esteticky se rozhodovat, přebírat zodpovědnost, organizovat, prezentovat. Jedná se o společné rozvíjení nápadů bez soutěžení a soutěživosti.

Skupinová tvořivost dává speciální impulz vracející veškerou vydanou a vytvořenou energii. Musik kreativ + zdůrazňuje významy tohoto konceptu: jsme obohaceni tvořivostí druhých tak, že prozkoumáváme všechny možnosti a rozvíjíme vlastní tvořivost, budujeme sebedůvěru.

Společným cílem je vystoupení, což může být pochopeno v obou smyslech tohoto termínu: zužitkovat a předvést.

Podnikavost a kulturní spolupráce

Od vývoje konceptu až po jeho dokončení – účastníci si prošli všemi kroky; v tomto procesu byly identifikovány jednotlivé aspekty, jež byly zohledněny při organizaci mezinárodních setkání nebo při přípravě Vystoupení či v komunikaci o události. Projekt Musik kreativ+ pomohl přenést pozornost na kolektivní vztahy, povědomí a uznání druhých a jejich kultury, stejně jako na rozvoj kritického myšlení a ohleduplnosti (Schlienger, 2016).

Realizace projektu Musik kreativ+ přinesla školám, hudebním souborům a univerzitám jedinečnou, silnou a obohacující zkušenost, a to nejen díky mezinárodnímu rozměru, ale také díky setkávání profesionálních hudebníků, škol a univerzit. Na všech úrovních se museli partneři naučit společně pracovat, komunikovat, pochopit se navzájem v odlišných jazycích, v tichu, gesty nebo hudbou. Každý přispěl a vynaložil úsilí, aby realizoval nápad, rozvíjel jej, komunikoval a prezentoval.

Toužit dovolit si, vymýšlet, podpořit tvořivost a experimentovat znamená také dát formu touze po tvoření.

Literatura

 • Brunner, G. (2015). Kreativität, Entrepreneurship und Performance im Visier der Wissenschaft. Retrieved from http://musik-kreativ-plus.eu/wp-content/uploads/materials/Kreativitaet-Entrepreneurship-und-Performance-im-Visier-der-Wissenschaft.pdf
 • Rouillan, S. (2010). Quelles sont les compétences liées à la créativité? In actes du colloque du 07-12-2010 entreprendre p. 19-21,pdf, Hors série mars 2011 série L’enseignement technique..
 • Rouillan, S. (2017, March 18). Développer l’esprit d’entreprendre chez les jeunes. In AFDET (Association française pour le développement de l’enseignement technique), p. 14 – 21. Retrieved from www.afdet.org
 • Schlienger, P. (2017, March 18) Actes du colloque Education, enseignement, pratiques artistiques, et la musique dans tout ça? In Plateforme MVA-FSMA, 26 April 2016 Maison de la Région à Strasbourg,p.18. Retrieved from  http://www.fsma.com/actes-du-colloque.html
 • Venus, D. (1969). Unterweisung im Musikhören. Wilhelmshaven:  Heinrichshofen.