Blok 2: Zvuková kompozice

Resumé

Tato sekce je založena na „poslechové procházce“, která je součástí modulu. Po intenzivní práci na vědomém poslechu, prožívání ticha a zkoumání prostředí skrze poslech je nyní důraz kladen na převedení poslechových dojmů na zvukovou úroveň a na tvorbu zvukové kompozice.

Žáci vypracují různé možnosti pro hudební realizaci. Měli by být schopni se volně zapojovat do tvorby vlastní zvukové kompozice, kde jednotlivé skupiny mohou použít rozdílné přístupy, např.:

 • konkrétní reprodukce poslechových dojmů vnímaných na zvukovém stanovišti
 • zvuková kompozice, ve které jsou poslechové dojmy z různých stanovišť přetvořeny v novou zvukovou krajinu
 • nová tvorba založená na spojení živých a digitálních zvuků
 • Tato sekce se zabývá primárně dvěma prvními možnostmi. Důraz je kladen na vědomé rozhodování s ohledem na kvality zvuku, formy hudebních souborů, formy hudebního dialogu stejně jako interakci, tvorbu hudebních významů s ohledem na vybrané téma.

Trvání: 2 x 90 min

Klíčová slova (kreativita a podnikavost): citlivost k rozmanitosti problémů, rozvoj nápadů a řešení, flexibilita

Musikkreativ+ – Abschlusskonzert: Teil 2 (Deutschland)

(Video začíná zvukovou kompozicí studentů „Post – Caritas“.)

Popis

Krok 1: Rozcvička – zvukový dialog

Příprava: Žáci vytvoří dvojice a sednou si naproti sobě na židlích, postavených do půlkruhu. Mají zavřené oči. Termíny k popisu dojmů z poslechové procházky (blok 1) jsou napsány na kartách (např. hlasy/konverzace, zvony, švitoření ptáků, rychlé kroky …).

Učitel hraje doprovodný rytmus, buď vytvořenou ostinátní figuru, nebo základní metrum, jeden žák je dirigent.

Sekvence:

 • Učitel začne hrát doprovodný rytmus.
 • Dirigent vybere termín a představí ho dvojicím.
 • Dirigent se dotkne ramen dvojice, tato začne přetvářet zvuk svým hlasem nebo zvuky těla a improvizuje zvukový dialog se svými partnery.
 • Dvojice pokračuje, dokud se dirigent opět nedotkne jejich ramen; poté dvojice dialog ukončí.
 • Dirigent se může dotknout jakéhokoli počtu párů, a tak určuje dynamiku a rozmanitost zvukových dialogů.

Když se učitel zastaví, všichni ukončí zvukový dialog. Když učitel pokračuje v rytmu, zúčastněné páry pokračují v dialogu.

Tato sekvence se může opakovat několikrát s různými dirigenty. Každý z nich může vybrat nové zvukové termíny.

Další možností je, že se zvukové dialogy budou zaměřovat pouze na jiné kvality konverzací (konverzace na školním dvoře, šeptání ve třídě, …);

Krok 2: Úvod do zvukové kompozice 

Žáci a učitel se podívají na zvukovou mapu (viz popis „Poslechová procházka“) a vymyslí možné způsoby třídění nahraných poslechových zkušeností z každého stanoviště, např.:

 • podle tvorby zvuku (bicí, vyzváněcí, …)
 • podle původu zvuku (lidský, stroj, příroda…)
 • podle pohybujících se statických zvuků (létající ptáci, chvatné kroky vs. zvonění na přestávku, cvaknutí semaforových světel…)

Krok 3: Hudební charakteristika slyšených dojmů

Třída vypracuje s pomocí různých termínů ze zvukové mapy hudební charakteristiku dojmů z poslechu, s odkazem na jejich:

 • prostorovou dimenzi, např. výšku, směr pohybu zvuku, punktální, lineární nebo rovný zvuk atd.,
 • časovou dimenzi, např. tempo, rytmus
 • dynamickou dimenzi, např. hlasitost, akcentaci, barvu zvuku

Příklad: běžící kroky, rychlé tempo, piano – crescendo – forte – decrescendo – piano, bicí, typický, impulzivní, pokračující dál…

Třída poprvé dohromady vyzkouší vystoupení, které zpracovává řešený koncept, realizovaný na vlastní nebo školní nástroje.

Krok 4: Vývoj zvukové kompozice

Žáci vytvoří malé skupiny a rozvinou vlastní myšlenku zvukového prostředí. Je možná realizace různými způsoby. Výsledky prezentovány níže jsou použity v projektu:

 • Žáci vybírají termíny ze zvukové mapy a vymýšlejí k nim krátké příběhy.
 • Na základě předchozích diskutovaných vlastností zvuků rozhodují žáci o jejich vokální/ instrumentální realizaci v příběhu
 • Skupiny prezentují své výsledky třídě
 • Výsledky všech skupin jsou postupně spojeny do jedné zvukové kompozice. Následuje kolektivní reflexe ve třídě.

Impulzy pro rozhodování a úvahu:

 • Kdo hraje kdy?
 • Kdo hraje s kým, kdo hraje další hlas?
 • Hrají všichni najednou, po sobě nebo v různých momentech?
 • Budou se nástroje měnit?
 • Jak by se na nástroje dalo hrát jinak?
 • Kde jsou pauzy?
 • Vyskytují se ve skladbě opakování?
 • Jsou přítomny nějaké překvapující momenty?….

Proces dalšího vývoje skladby může trvat několik týdnů. Během tohoto tvořivého procesu třída hraje, nahrává, uvažuje o skladbě a mění její tempo, dokud nedosáhne výsledku, uspokojujícího žáky i učitele.

Kompetence

Žáci jsou schopni:

 • komunikovat s partnerem verbálně nebo akusticky bez vizuální kontroly
 • popsat hudební charakteristiku dojmů z poslechu a přeložit ji vokálně/instrumentálně
 • vyjadřovat vlastní hudební nápady; realizovat je a rozvíjet v souborové hře s ostatními
 • dělat ve skupině rozhodnutí, za která jsou zodpovědní, a pracovat konstruktivně s ostatními.

Materiály

 • zvuková mapa a karty k ní
 • školní hudební nástroje
 • hudební nástroje žáků (kde jdou dostupné)
 • karty s termíny
 • nahrávací zařízení