Blok 3: Objevování, experimentování a rozeznělá tělesa

Resumé

O rozeznělých tělesech

Abril Padilla, hudební skladatel: Každý hudební nástroj je rozeznělým tělesem vyrobeným proto, aby vydával určitý zvuk, kterého je dosaženo díky specifickým gestům. Má přesně daný název, má svůj vlastní příběh, vyrobil jej určitý výrobce nebo tvůrce a přispěje k určitému repertoáru. Ale co je vlastně rozeznělé těleso?

Ačkoli pojem je dnes spojován hlavně s akustikou, běžně užívaný pojem rozeznělých těles je připisován Pierru Schaefferovi, který jej zavedl v 50. letech, aby odlišil hmotný předmět jako zdroj zvuku od konceptu rozeznělého tělesa a hudebního objektu, vázaného na určitý nosič (deska, magnetická páska). Zatímco název rozeznělého předmětu se ujal v různých oblastech, dokonce v těch, které zcela přesahují konkrétní hudbu, pojem rozeznělých těles je s ním úzce spjatý. V experimentální improvizované hudbě a u bicích nástrojů najdeme pomocnou terminologii, která rozeznělá tělesa opisuje jinými pojmy.

Vzhledem k tomu, že rozeznělým tělesem se může stát cokoli, co vydává zvuk schopný zaujmout natolik, že bude dále použit ve hře, není možné je všechny vyjmenovat, protože jejich seznam by byl bez konce! Jejich příklady jsou postupně začleňovány do didaktických modulů v závislosti na výukový obsah a konkrétní návrh výukové aktivity.

Od té doby, co bylo ve Francii vytvořeno CFMI (Centrum pro vzdělávání školících hudebníků), pojem rozeznělých těles vyjadřuje různé způsoby hudebního objevování. Což nijak nevylučuje používání vyrobených nástrojů, pojem jednoduše obsáhne velkou řadu možností různých předmětů, které nepocházejí přímo z rukou pravého výrobce hudebních nástrojů.

 

Dítě přirozeně objevuje každý den jakékoli libovolné předměty, s nimiž se setkává. Objevování zvuků má vést k nalezení různých způsobů hry, realizaci hudby a spojit je s nasloucháním sobě samému, a potom i druhým.

 

Didaktická hra může nabízet různé stupně volnosti a tvůrčí svobody, a to v závislosti na věku dítěte, stupni jeho samostatnosti, na podmínkách daných konkrétním rozeznělým tělesem nebo jiným nástrojem, který je využíván a na prostoru, kde se výuka odehrává.

Trvání: asi 5 minut pro každé cvičení

Věk: od 6 let 

Klíčová slova (kreativita a podnikavost): objevování, představivost, nadšení, práce v týmu, interakce s prostředím.

Popis

Zkoumání rozeznělých těles: výprava za dobrodružstvím

Zkoumat znamená vyrazit za dobrodružstvím, do neznáma. Avšak je možné vybavit se kompasem a orientačními body!

Můžeme se například rozhodnout, v jaké chvíli dobrodružství ukončíme, jak dlouho bude trvat, jaký bude jeho cíl. Vyučující různými změnami podněcuje ke kreativitě a klade důraz buď na pokyn ke změně myšlenky, k tomu, že se „bude hrát jinak“, nebo při poslechu vyrazit za hledáním „nového zvuku“.

Rady:

Jedná se o zkoumání, resp. hru, které provádíme mlčky.

Tím, že nemluvíme v průběhu zkoumání nebo hry, slyšíme zvuky přesněji a můžeme být přivedeni k hudbě.

Příklady zkoumání různých způsobů hry na různá rozeznělá tělesa

Zkoumejte všemi možnými prostředky zvukový potenciál zvoleného rozeznělého tělesa.

Představte skupině jeden ze zvuků, které jste našli.

Skupina reprodukuje tento zvuk a současně dává pozor na nástrojové gesto.

Kompetence:

Žáci jsou schopni:

 • zkoumat;
 • vybírat;
 • navrhovat.

02 FR 3 modes de jeu solo exploration coquillages et pots ballons

05 Exemples d'explorations sonores avec des couvercles

06 Couvercle frotté

03 IMG 5850 Corps sonores instruments et froid

04 IMG 5890 Essais tuyaux PVC embouchure ballons 2

01 Exploration Conserve Abril Padilla

Hra na rebela:

Jeden žák navrhne nějaký zvuk. Všichni tento zvuk opakují, dokud najednou jiný žák nevydá jiný zvuk, stále se stejným rozeznělým těl(es)em, avšak odlišným způsobem. Žáci ho napodobí a pokračují tak postupně dál.

Vše se děje bez označování, bez mluvení, bez znamení. Rebel je ten, kdo se prosazuje ve skupině, kdy sám chce. Ostatní dávají pozor na změnu a přizpůsobí se jinému způsobu hry.

Kompetence:

Žáci jsou schopni:

 • být pozorní;
 • naslouchat;
 • napodobovat;
 • přizpůsobovat se;
 • prosazovat se.

Od zkoumání k představení

07 Abschlusskonzert klein 2

Kompetence

Žáci jsou schopni:

 • být pozorní;
 • naslouchat;
 • napodobovat;
 • přizpůsobovat se;
 • prosazovat se.

Reference