Blok 1: Zpěv ptáků (hra se zvuky)

Resumé

V procesu dětské hry, která je do jisté míry projevem svobodné tvořivé aktivity, se uplatňují fáze vedoucí od názornosti k nové dovednosti, poznatku a zkušenosti. Tento psychologický aspekt je všeobecně platným východiskem pedagogické aplikace zejména u žáků mladšího školního věku. Hudebně vyjadřovací prostředky, s nimiž pracujeme ve školní hudební výchově, jsou pro tyto děti příliš abstraktní. Žákům napomáhá k jejich pochopení především názornost sluchová, někdy ve spojení se zrakovou oporou. Dodržení zásady názornosti však není limitováno věkem žáků, doprovází i rozvoj abstraktního myšlení v dalším vývojovém období.

Aktivity v tomto bloku jsou zaměřeny na rozvoj receptivních a poslechových dovedností a vytváření podnětů pro improvizaci na základě sluchových vjemů, fantazie a intuice dětí. Pozornost žáků je orientována na vnímání zvuků z přírody, sledování hudebně vyjadřovacích aspektů při zpěvu ptáků, jejich zachycení v grafické podobě a zvláště na zvukovou realizaci s použitím různého materiálu. Improvizace má podobu jednohlasu nebo vícehlasu. Zvolené dítě v roli dirigenta řídí společný zpěv ptáků (ptačí koncert). Kreativní prvky prostupují receptivními a interpretačními činnostmi, dále výtvarnými, popř. rukodělnými projevy.

Odkazy: Modul 3,

Časová dotace: 45 min

Věk: 9 – 11 let

Kreativita: interakce s prostředím, představivost, originalita nápadů, flexibilita myšlení, vyhledávání nových řešení

Podnikavost: interakce s prostředím, identifikace problémů, představivost, rozvoj myšlenek a řešení

Popis

Krok 1

Učitel vybere 4 nahrávky hlasu ptáčků (havrana, skřivana, krahujce, čápa černého). (Dostupné např. z online internetových atlasů ptáků nebo serveru youtube.com)

Havran polní (Corvus frugilegus)

Skřivan lesní (Lullula arborea)

Krahujec obecný (Accipiter nisus)

Čáp černý (Ciconia nigra)

Žáci si poslechnou jednotlivé ukázky. Sledují charakter ptačího zpěvu, jeho melodický, rytmický, dynamický a tempový průběh.

Krok 2

Při opakovaném poslechu se pokusí o jeho grafický zápis (viz pracovní listy pro žáky č. 1–3, M3B1PL1-3 ).

Krok 3

Individuální a kolektivní reflexe:

Ž představí jeden ze svých čtyř zápisů, popíše, jak postupoval, co ho zaujalo. Ostatní se k jeho realizaci vyjadřují – v čem se shodují, co pojali jiným způsobem.

Krok 4

Ž jsou rozděleni do 4 skupin. Každá skupina si vybere jeden z grafických záznamů, který se pokusí vyjádřit hrou se zvuky pomocí různých materiálů, např. papíru, plastové láhve, gumiček, suchého zipu apod.

Krok 5

Zvuková realizace grafického zápisu zpěvu ptáků v jednohlase i vícehlase. Ž vytvářejí „ptačí koncert“ na základě vlastních sluchových představ, fantazie a intuice. Nástupy jednotlivých skupin řídí dirigent.

Varianty

Saint-Saëns: Karneval zvířat, 2. část Kohout a slepice. (Poslech skladby, grafický zápis, charakterizující projev obou ptáků, a jeho vyjádření pohybem).

Kompetence

  • Ž se orientují v základních hudebně vyjadřovacích prostředcích
  • Ž jsou vedeni k rozvoji smyslu pro orientaci v tónovém prostoru
  • Ž vyjádří zvukový vjem grafickým zápisem
  • Ž dovedou s využitím netradičního materiálu převést grafický záznam do zvukové podoby
  • Ž vedeme k rozvoji vícehlasu, reagují na gesto dirigenta – ptačí koncert

Materiály

  • NAŠI PTÁCI : atlas našich ptáků [online]. © 2017, BRETICEK All Rights Reserved [cit 2017-01-31]. Dostupné z: http://www.nasiptaci.info/?page_id=5023
  • Saint-Saëns, C. Karneval zvířat, 2. část Kohout a slepice.
  • Pracovní listy pro žáky, č. 1–3: M3B1PL1-3
  • Předměty pro hru se zvuky, např. papír, plast, alobal, víčka od lahví, suchý zip atd.