Blok 2: Kuku – dýňová hudba

Resumé

Polyrytmická hudba je typickou hudební praxí ve většině afrických kultur. V této modulové sekci žáci rozvíjejí populární rytmus ze západní Afriky. Propojení rytmů vytváří vlastní rytmickou melodii prostřednictvím různých výšek bubnů. Výsledkem je jakoby konverzace mezi nástroji. Poté co se žáci naučí rytmus ve zjednodušené verzi pro praxi školy, rozvinou své vlastní rytmicko-melodické dialogy ve skupinách a vytvoří představení.

Notace rytmu je přiložena pro učitele. Žáci se naučí KuKu poslechem – imitací – přetvářením/novým tvořením, vše v souladu se slovesnou a sluchovou tradicí.

Kuku je populární radostný rytmus ze západní Afriky. Původně se rytmus hrál za doprovodu tance v kruhu, když se ženy vrátily domů z rybolovu.

Zatímco tradičně se používaly ke hře tohoto rytmu nízko položené nástroje djembe (bubny z kůže v západní Africe), jiné nástroje jako jsou doundounba, sangbang a kenkeni (basové bubny západní Afriky) se často používají k doprovodu dnes. V následujícím příkladu jsou hrány zjednodušené rytmy na calabash nebo na školní bubny z kůže (pokud jsou ve škole dostupné).

Trvání: 90 min

Klíčová slova (kreativita a podnikavost): bádání, vytrvalost, originalita

Popis

1. Rozcvička se základní metrickou technikou hranou na calabashes/buben z kůže

 • žáci zkoušejí různé zvuky na calabash svými dlaněmi
 • střídavě s učitelem hrají žáci cvičení 1, potom cvičení 2, zdvojování třetí doby
 • žáci a učitel rozvíjejí různé verze cvičení, jako jsou:
 • hrát cvičení 1 a 2 jedno za druhým v opakující se sekvenci
 • rytmický kánon ve 2 skupinách: skupina 2 začíná se sekvencí o jeden pulz po skupině 1
 • improvizace s rozdílnými startovními časy
 • improvizace se zdvojenými dobami
 • improvizace s různými zvuky calabashe

2. Kuku

Žáci a učitel sedí v kruhu s calabashes před nimi.

 • Učitel zahraje rytmus 1. Střídavě s učitelem nacvičují žáci rytmus 1 buď individuálně, nebo skupinově. Opakují s rytmem 2.

Kuku Voice 1 example

Kuku Voice 1 pupils

 • Střídavě s učitelem hrají všichni žáci, individuálně nebo skupinově, rytmus 2.

Kuku Voice 2 with text

Kuku Voice 2 pupils

 • Žák 1 zahraje jednou jednu ze dvou rytmických šablon a přes oční kontakt během hry vybere žáka 2, aby hrál jako další. Žák 2 odpoví rytmickou šablonou 1 nebo 2 a dá signál žákovi 3, aby pokračoval ve hře. Změna rytmu by měla proběhnout bez přerušení nepřetržitého metra.
 • Žáci hrají ve dvou skupinách. Skupina 1 hraje rytmus 1, skupina 2 odpovídá rytmem 2. Obě skupiny hrají rytmy střídavě jedna po druhé.
 • Obě skupiny hrají své rytmy dohromady v první polyfonní hře.

Kuku Voice 1 + 2

3. Zvolání – odpověď Kuku

Všichni pokračují ve hře na zvolání a odpovědi, buď střídavě mezi učitelem a žáky, nebo mezi skupinou A a B.

Rytmické zvolání

Učitel zahraje zvolání, žáci odpoví:

Kuku Call and Response

Dále rytmické zvolání signalizuje změnu v hudební hře, na kterou žáci musí reagovat zvláštní pozorností. Zvolání může například oznámit změnu rytmu, pauzu, změnu z tutti na sólo, nebo může ukončit hru.

4. Rozvoj rytmických figur

  • Učitel rozdělí třídu do skupin po 5 – 6 žácích. Skupiny jdou do různých místností a berou si buď calabashes, bubny z kůže nebo své vlastní nástroje.
  • Zadání skupiny: „Vytvořit rytmickou figuru, která by se dala opakovat a která by zahrnovala obě úderné techniky calabashe (basový úder a rovná dlaň). Vytvořit druhou rytmickou figuru, která doplní první jako její odpověď. Poté zkusit zahrát obě současně.“ Zahrát nový rytmus na jednom nebo několika tónech. Vybrat jednu osobu ze skupiny, která bude „strážcem metra“ a bude dohlížet na zkombinované tempo.
 • Příklady impulzů k tvorbě rytmů:
  • rytmy jmen žáků (A1)
  • hra se slovy textu rytmu (hra Kuku..) a přenesení na hudební nástroje
  • hra se zdvojenými nebo polovičními dobami
  • prozkoumávání zvuků na nástrojích a následné rozhodování o jejich časové sekvenci

5. Prezentace

Skupiny představují své rytmické figury třídě.

Pupil's rhythms Group 1

Pupil's rhythms Group 2

Pupil's rhythms Group 3

Impulzy pro úvahu:

 • Jak byste popsali charakter rozdílných rytmických skupin v jednom slově?
 • S jakými výzvami jste se setkali, když jste vytvářeli rytmickou figuru ve skupině?
 • Jaké návrhy máte pro tvorbu záživného vystoupení se zvoláním, rytmickými skupinami a Kuku?

Následně učitel a žáci experimentují s navrženými nápady:

rytmické zvolání – rytmická odpověď – Kuku – rytmické zvolání – skupinový rytmus 1 rytmické zvolání – rytmická odpověď – Kuku – rytmické zvolání – skupinový rytmus 2 rytmické zvolání – rytmická odpověď – Kuku – rytmické zvolání – skupinový rytmus 3 rytmické zvolání – rytmická odpověď – Kuku – rytmické zvolání – skupinový rytmus 1+2+3

Dodatečné kroky

 • třída uskutečňuje své návrhy na vystoupení
 • tenisové míčky, malé tyče nebo jiné předměty, které se používají ke hře na calabashes místo rukou, což změní charakter rytmu.

Kompetence

Žáci jsou schopni:

 • držet se skupinového základního metra.
 • slyšet a napodobovat rytmicko-metrické figury.
 • chápat a imitovat hudebně pohybové sekvence.
 • slyšet polyfonní rytmickou hru.
 • rozvíjet vlastní nápady založené na poskytnutých rytmických strukturách.
 • Žáci tvoří, rozvíjejí a prezentují své vlastní rytmické a melodické figury založené na poskytnutém rytmu.

Materiály