Blok: Masopustní písně a tance (hudební a pohybová improvizace)

Resumé

S obdobím končícího masopustu je spjato rozmanité spektrum zvykoslovných projevů, které zasahují oblast lidové slovesnosti, písně a tance, instrumentální hudby a divadla. Proces udržování tradičních masek a rekvizit i výrobu nových předmětů provázejí aktivity výtvarné, rukodělné atd. Sémantická složka některých projevů souvisí s oblastí lidové víry a pověrečnosti. Všechny zmíněné oblasti tvoří inspirační pole pro kreativní činnosti žáků.

K tanci pod šable, který se udržuje ve třech obcích na Uherskobrodsku, se pojí několik fašankových písní a popěvků.

V tomto bloku se zabýváme zvláště rytmickou stránkou taneční písně Pod šable, pod šable (jihovýchodní Morava) a jejím pohybovým ztvárněním. Další důležitou složkou činností je rytmizace, melodizace a instrumentace vybraných textů masopustních písní či popěvků. Tyto tvořivé aktivity dětí doplní hra na medvěda, která se tematicky váže k masopustu. Může být zařazena na závěr nebo úvod činností v hodině. Při práci s taneční písní a slovesnými texty dochází k propojení všech interpretačních složek (vokálních, instrumentálních, pohybových) i poslechových aktivit. Kreativní prvky prostupují zhudebňováním vybraných textů, improvizací instrumentálního doprovodu k písni a jejím tanečním vyjádřením.

Odkazy: Modul 2,

Časová dotace: 90 min

Klíčová slova (kreativita a podnikavost): týmová práce, originalita nápadů, představivost, pružnost myšlení, nadšení, proměnlivost v organizaci

Popis

Krok 1

Tematický celek zaměřený na lidovou slavnost spojenou s maškarními obchůzkami je uveden moravskou písní Pod šable, pod šable v podání cimbálové muziky. Žáci si ji poslechnou, následuje nácvik imitací.

Pod šable hudba

Krok 2

Po osvojení písně ji lze doplnit pohybem. Ž nejdříve zpívají a vytleskávají rytmické figury v kruhu, potom improvizují pohyb s vyťukáváním rytmu meči podle hudby a vlastní představy.

Pod šable tanec

Krok 3

Ž jsou rozděleni do 4 skupin; každá z nich má jiný text písně nebo říkadla.

Texty lidových písní, říkadel:

 • Fašanky, fašanky, s červenými fúsy, aj ten čert bachratý tancovat musí.
 • Medvěde, medvěde, nosíš kabát chlupatý. Paňmáma tě povede, tančí po dvou jako ty (2/4 nebo 3/4 takt).
 • Smažte šišky a koblížky, ať jsou červený jak lišky. A nám taky dejte, s námi počítejte.
 • Tady nám nedali, tady nám dajú, zabili komára, slaniny majú.

(viz pracovní listy pro žáky č. 1–5, M2B1PL1-5).

Postup práce s textem:

 • Ž rytmizují slova
 • Ž zapisují rytmické figury do metodického listu; podle vlastní zkušenosti a představy mohou nakreslit návrhy maškarních masek
 • Ž melodizují text v rámci zvoleného tónového okruhu – 1., 3., 5. stupeň, stupnicová řada 1. – 5. stupeň (viz grafické záznamy dětí na pracovních listech pro žáky).

Krok 4

Ž vytvářejí doprovod na rytmické a melodické bicí nástroje Orffova instrumentáře. Pokud jsou ve skupině děti, které ovládají hru na klasické hudební nástroje, mohou je využít.

Příklad práce s českými texty u francouzsky mluvících dětí.

Krok 5

Každá skupina předvede zhudebněný text.

Zhudebněné texty propojíme s písní Pod šable – vytvoříme formu ronda (Pod šable, pod šable, aj pod obušky – tvoří hlavní téma a, říkadla představují couplety b, c …)

Krok 6

Individuální a kolektivní reflexe:

Ž hodnotí jednotlivá zpracování říkadel, zkusí popsat, která činnost byla náročnější, zda melodizace, rytmizace nebo doprovod na hudební nástroje.

Krok 7

Hrou na medvěda si připomeneme jednu z masopustních masek.

 

 • nácvik písně
 • pohybové vyjádření – ž se pohybují v kruhu, jeden z nich uprostřed kruhu napodobuje podle hudby improvizovanými pohyby medvěda

Kompetence

Žáci jsou schopni:

 • se orientovat ve 2/4 a 3/4 taktu, reagovat hrou na tělo, rytmizovat a melodizovat text říkadla, kreativní dovednosti propojit s hrou na nástroje OI
 • rozvíjet smysl pro hudební formu
 • se orientovat v tónovém prostoru 1., 3., 5. stupně a ve stupnicové řadě pěti tónů
 • vytvořit a zapsat melodicko–rytmický motiv (následně zazpívat a zahrát)

Materiály

Notový zápis písně Pod šable, pod šable.

Notový zápis písně Skákej, medvěde.

Pracovní listy pro žáky: M2B1PL1-5

Nahrávka písně Pod šable, pod šable v podání Horňácké cimbálové muziky Petra Galečky (HCMPG).