Impulzy: Hlas, tělo, “rozeznělé tělo”, nástroje

Objevování, probouzení představivosti a chuti k experimentování: podněty k podněcování kreativního ducha

Tento didaktický modul nabízí krátká „zahřívací“ cvičení zaměřená na uvědomování si vlastního těla, rozsahu hlasu a objevování rozličných možností rozeznění těla. Cílem modulu je podnítit citlivost jednotlivce i celé skupiny, každého žáka v rámci skupiny, a vést je k rozvoji kreativity prostřednictvím svého hlasu, těla a hry na hudební nástroj.

Proces společného vytváření hudby předpokládá, že každý z účastníků bude sám hledat, poslouchat, nalézat, objevovat, experimentovat, zkoumat, představovat si, vymýšlet, spolupracovat. Sami se obohacujeme tvořivostí druhých, můžeme odhalovat všechny možnosti a rozvíjet svou vlastní tvořivost, začínáme důvěřovat svým nápadům a skrze ně i sami sobě.

Objevovat, experimentovat, pustit se do vlastní tvořivé činnosti a (spolu)tvořit umožňuje každému zcela jedinečný zážitek.

Modul nabízí podněty k přípravě a tvorbě impulzů, napomáhajících společnému „komponování“, poslechu a vzájemnému naslouchání.