Blok 2: Ptáci v lese (hudebně dramatická etuda)

Resumé

Účinnost hudební hry, napomáhající rozvoji představivosti, fantazie a kreativity dětí, lze umocnit využitím prvků dramatické výchovy. Záměrně zde aplikujeme princip dramatičnosti a podněcování zkušeností na základě vlastního jednání či prožitků. Děti se aktivně zapojují do procesu, v němž nejen uplatňují dosavadní vědomosti a dovednosti, ale pomocí svých představ a fantazie vytvářejí dějové situace, naznačují určité akce, jejich průběh, vstupují do vzájemné interakce apod.

Blok 2 volně navazuje na předcházející aktivity (Blok 1). Ž motivujeme k vytvoření hudební etudy vyjadřující ranní probouzení ptáčků v lese. Významnou roli hraje charakterizace a způsob projevu ztvárňovaných postav, v tomto případě různých zástupců ptačí říše. Při jejich stylizaci využíváme projevů lidové slovesnosti. Kreativní prvky jsou součástí práce s texty formou rytmizace, melodizace, dynamického, témbrového a tempového ztvárnění, dále instrumentace a pohybového vyjádření.

Odkazy: Modul 3,

Časová dotace: 90 min

Věk: 9–11 let

Kreativita: představivost, interakce s prostředím, originalita nápadů, citlivost pro různorodost problémů, týmová práce

Podnikavost: představivost, interakce s prostředím,  rozvoj nápadů a řešení, nalézání příležitostí, týmová práce

Popis

Krok 1

Ž jsou rozděleni do šesti skupin, pracují s připravenými pracovními listy. Každá skupina dětí ztvární podle daného lidového textu a své představy hlas určitého ptáčka (strnad, vrabec, kukačka, skřivan, vlaštovka, pěnkava). Lze pracovat i s notovým záznamem z písňové sbírky, zachycujícím zpěv ptáků (viz pracovní listy pro žáky č. 1–6, M3B2PL1-6).

Ukázky textů, souvisejících s hlasy ptáků: 

 • Strnad obecný (Emberiza citrinella)
 1. Ci ci ci ci ci ci   cíííííííííííí! Ci ci ci ci ci ci cííííííííííííííííííííí!
 2. Kdyby si sedláčku chcíp! Kdyby si sedláčku chcíp!
 3. Vezu, vezu, vezu, vezu kvítí.
 • Vrabec domácí (Passer domesticus)
 1. Čim, čim, čim, čim, čim-ča-ra-ra, čim-čim-čim.
 2. Sedlák stréc, sedlák stréc! Sedlák pán, sedlák pán! Čert ho vem, čert ho vem!
 • Kukačka obecná (Cuculus canorus)
 1. Ku ku! Ku ku! Sedím na buku!
 2. Ku ku! Ku ku! V lese na buku!
 • Skřivan lesní (Lullula arborea)
 1. Pi – íííít, pry – ýýýýt,   prrrrr-lyyy pít
 2. Já jsem se díval, jak sedlák voral. Vijo, vijo, vijo, vijo. Hot, hot, hot, hot, čihy, pryč!
 • Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
 1. Vift, vift, ši-dly, vi-dly, vift, vift, ši-dly vi-dly.
 2. Šidly, vidly, šidly, vidly, dybych měla dobré vidly, kydala bych hnůj!
 • Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
 1. Rrrrr-   čaf čaf čaf     fraj – čáák
 2. Pink! Pink! Pink ra ra ra ra ra! Pink! Pink! Pink ra ra ra ra ra!

Krok 2

Podle zápisu na pracovním listu nejdříve rytmicky deklamují text, odpovídající příslušnému ptáčku. Při rytmizaci textu pracují rovněž s dynamickou, témbrovou a tempovou složkou hudebního výrazu.

Krok 3

Ž vyjadřují probouzení ptáčků formou hry na nástroje Orffova instrumentáře (rytmické nebo melodické bicí).

Krok 4

Individuální a kolektivní reflexe:

Ž interpretují své hudební zpracování úkolu, popíší, jak postupovali, co je zaujalo. Ostatní se ke způsobu realizace vyjadřují.

Krok 5

Ž melodizují text podle vlastní hudební představy hrou na nástroje (Orffova instrumentáře, popř. klasické). Pokud je úkol pro některé děti náročný, mohou využít, popř. obměnit příklady notových záznamů uvedených v pracovních listech, které jsou převzaty z písňových sbírek.

Krok 6

Ž doprovodí zhudebněný útvar pohybovým prvkem.

Krok 7

Ž vytvářejí dramatickou scénku, vyjadřující ranní probouzení ptáčků v lese. Své hudební představy ztvárňují vokálně, rytmickou deklamací a pohybem. Uplatňují se (individuálně nebo ve skupinách) na základě naplánované dějové výstavby příběhu. Hudební realizace může mít podobu jednohlasu i vícehlasu.

Kompetence

 • Ž se orientují v oblasti základních hudebně vyjadřovacích prostředků
 • Ž jsou vedeni k rozvoji smyslu pro orientaci v tónovém prostoru
 • Ž jsou schopni vzájemně se poslouchat, inspirovat a realizovat v hudebním kolektivu
 • Ž dovedou hlasem, hrou na nástroj a pohybem vyjádřit obsahovou stránku textu
 • Ž jsou vedeni k rozvoji vícehlasu, reagují na gesto dirigenta
 • Ž jsou motivováni ke zpěvu podle notového zápisu
 • Ž jsou schopni vytvořit na základě daného tématu dějovou linii příběhu a realizovat ji v hudebně dramatické podobě

Materiály

 • Bartoš, F. (21898). Naše děti. Jejich život v rodině, mezi sebou a v obci, jejich poesii, zábavy, hry i práce společné popisuje František Bartoš. Praha: J. Otto, s. 52–78.
 • Erben, K. J. (21886). Prostonárodní české písně a říkadla. Praha: A. Hynek, s. 27–29.
 • Pracovní listy pro žáky č. 1–6: M3B2PL1-6.