Úvod

Musikkreativ+ – Abschlusskonzert (komplett)

 

Hlavním cílem projektu Musik kreativ+ (program Erasmus+, 2014–2017) je podněcovat v žácích oblast tvořivosti, podnikavosti a vystupování prostřednictvím hudby, veřejného představení a kulturní spolupráce. V období projektu pracovali společně studenti, učitelé a umělci z Německa, Francie, České republiky a Maďarska. Na základě získaných zkušeností vznikly učební moduly, které by měly umožnit učitelům různých typů škol integrovat výsledky projektu do výuky.


Objasnění struktury

Materiály těchto modulů se člení do následujících oblastí:

  1. Úvod (= aktuální strana).
  2. Základní informace (k pojmům kreativita, podnikavost, performance – veřejné představení, kulturní spolupráce, propojení obsahu pojmů, náměty pro učitele a žáky, popis projektu).
  3. Vyučovací moduly (jednotlivá témata s krátkým úvodem, metodickými bloky a kroky coby návrhy aplikace do výuky, dále cíle a kompetence, seznam materiálů, literatura, odkazy na jiné bloky projektu a další informace).
  4. Popisy projektů (charakteristika národních projektů a partnerů)

Poznámky k použití výukových modulů

Předložené moduly nejsou chronologicky uspořádány, avšak jednotlivé kroky uvnitř modulů jsou vytvořeny v logické posloupnosti. Jsou to příklady, modely, které poskytují impulzy. Propojení, kombinování nebo výběr jednotlivých oblastí je možný a vítaný. Učitel může vystavět vyučovací hodinu z různých částí na způsob „konstrukční hry“. Měl by být kreativní. Neměl by být frustrován úrovní „produktivních“ momentů, které vznikají v procesu tvoření…


Otázky zásadní pro vývoj základních aspektů

Otázky Žáci (Studenti) Učitelé
Kdo? Žáci všeobecně vzdělávacích škol; základní – střední škola (6-18 let); vhodné pro žáky s hudebním nebo bez hudebního vzdělání. Učitelé všeobecně vzdělávacích škol; základní – střední škola (6-18 let); učitelé s hudebním nebo bez hudebního vzdělání; jiné oblasti spojené s hudbou (např. pracovníci s mládeží, dětští pedagogové).
Co? Orientováno na aktivní, experimentální, kreativní přístup k hudbě; vlastní objevování hudby (směřující od reprodukce k produkci a transformaci), muzicírování, pohyb, dirigování.
Kým? Učitelé hudby různých typů škol; podle možnosti ve spolupráci s mimoškolními soubory, jednotlivými hudebníky.
Kdy? Na všech stupních škol během obvyklé hudební výuky, během projektových dnů, v pracovních skupinách.
S kým? S celou třídou, v malých skupinách, také v heterogenních skupinách; společně s mimoškolními partnery (soubory, hudebníky).
Kde? Všeobecně vzdělávací školy; hudební školy; mládežnická centra.
Jak? Práce ve skupinách, rozvíjení vlastních námětů, provedení, podnikavost. Vedení/impulzy pomocí učitelů, hudebníků (moderátora), manuál pro učitele.
S čím? Různé druhy hudebních nástrojů, hlas, hra na tělo, kamera, nahrávací zařízení; soudobá hudba; vážná hudba, africká hudba, český a moravský folklor
Proč? Podpora kreativity, podnikavosti, poznávání kulturních rozmanitostí.