Blok 2: Mateník v díle Bedřicha Smetany

Resumé

K popularitě lidových tanců v Čechách přispěl v 19. století Bedřich Smetana (1824–1884) jejich zařazením do klavírního cyklu České tance, který patří v tomto oboru k jeho vrcholným dílům. Tvoří dvě řady skladeb, v nichž autor mistrně uplatnil formu stylizace lidového tance. První řada vznikla v roce 1877 a obsahuje čtyři polky. Ve druhé části Smetana své stylizační záměry ještě rozšířil ve velké koncertní formě, inspirován konkrétními typy dalších českých lidových tanců (furiant, slepička, oves, medvěd, cibulička, dupák, hulán, obkročák, sousedská, skočná).

Čtvrtou část druhé řady Smetanova klavírního cyklu představuje skladba Medvěd. Skladatel uplatnil citaci lidové taneční písně Hezká jsi, Andulko, bejvala. Jedná se o nápěv k mateníku, tanci se střídáním dvoudobého a třídobého metra. Skladba zazní v interpretaci českého pianisty světového významu Rudolfa Firkušného (1912–1994).

V tomto bloku se zabýváme náměty, jak rozvíjet schopnost orientace v základních hudebně vyjadřovacích prostředcích, jak vyjádřit zvukový vjem grafickým zápisem. Důležitou složkou hudebního procesu je reflexe metrorytmické struktury nápěvu Hezká jsi, Andulko, bejvala (jihozápadní Čechy) a tvořivé úkoly při poslechu klavírní skladby Bedřicha Smetany Medvěd z cyklu České tance. Při činnostech ve výuce dochází k propojení interpretačních a percepčních aktivit. Kreativní prvky jsou součástí hry s rytmem slov (deklamace), hry na tělo a aktivizačních úkolů při poslechu skladby (včetně výtvarného projevu).

Odkazy:          Modul 2, Blok1

Časová dotace: 45 min

Věk: 9 – 11 let

Kreativita: představivost, citlivost na rozmanité problémy, pružnost myšlení, tok nápadů, vytrvalost

Podnikavost: identifikace problémů, představivost, rozvoj nápadů a řešení, vytrvalost

Popis

Krok 1

Učitel zahraje a zazpívá dětem taneční píseň Hezká jsi, Andulko, bejvala.

1.Hezká, jsi, Andulko, bejvala,

dokud jsi mládenců neznala:

jak jsi ty mládence poznala,

hned se ti tvá krása změnila.

2. Co je mně, holečku, po tobě,

když si mě nevšímáš v hospodě.

V hospodě, v hospodě před lidma,

jako bych nebyla tvá milá.

3. Pěkně mně měsíček svítíval,

když jsem od své milé chodíval.

Sviť ty mně, měsíčku, ještě dnes,

však mně víc svítívat nebudeš!

Krok 2

Při opakovaném poslechu Ž sledují metrorytmickou strukturu nápěvu, seznamují se s pojmem mateník.

Krok 3

Ž hrou na tělo rozlišují 2/4 a 3/4 takty, resp. jejich střídání. Po procvičení zapíší rytmické schéma do pracovního listu (viz pracovní list pro žáky – část 1, M1B2PL5)

Krok 4

Žáci si poslechnou klavírní skladbu Medvěd od B. Smetany (cyklus České tance, řada II, č. 4).

Firkušný plays Smetana — The Bear

Při prvním poslechu pracujeme jen s dílem A. Ž mají za úkol sledovat, s jakou písní skladatel pracoval. Lze také určit, kolikrát v dané části píseň zazní.

Krok 5

Při opakovaném poslechu se žáci pokusí o grafický zápis do pracovního listu; sledují průběh melodie, rytmickou stránku, dynamiku, délku tónu, tempo (viz pracovní list pro žáky – část 2., M1B2PL5).

Krok 6

Společná reflexe: ž postupně popisují svůj grafický zápis. Ostatní se k realizaci vyjadřují – v čem se shodují, co pojali jiným způsobem.

Kompetence

Žáci jsou schopni:

  • se orientovat v základních hudebně vyjadřovacích prostředcích
  • vnímat metrickou pulzaci, rozlišovat střídání metra, reagovat hrou na tělo
  • rozvíjet smysl pro orientaci v tónovém prostoru
  • rozpoznat v proudu znějící hudby tempové, dynamické a výrazové změny
  • vyjádřit zvukový vjem grafickým zápisem

Materiály

  • Notový zápis lidové písně Hezká jsi, Andulko, bejvala. In J. Seidel & J. Špičák (1945). Zahrajte mi dokola. Tance českého lidu. Praha: L. Mazáč, s. 166.
  • Firkušný plays Smetana — The Bear [online]. In: Youtube.com. 26. 11. 2016 [cit. 2017-01-31]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=PfwASG897d4.
  • Pracovní list pro žáky: M1B2PL5