Blok 2: Vytvořit hudební skladbu

Resumé

Interpretace = tvořivost (kreace). Na cestě k notaci.

Interpretace je tvoření/přetváření interpretova vlastního příběhu skrze skladbu zkomponovanou někým jiným. Interpretace grafických partitur pro děti může být bránou vedoucí k tvorbě a kompozici současné hudební skladby.

Časová dotace: 4 x 30 min

Věk: od 6 let

 

Klíčová slova (kreativita a podnikavost): představivost, transformace v organizaci, tolerance neúspěchu, práce v týmu, rozvoj nápadů a řešení

Krok 1 Interpretační cesta (grafické partitury)

„Kdo říká co? Proč a jak?“ 

 1. Analyzuj skladbu = zjisti, jaký příběh skladba vypráví.
 2. Vytvoř vlastní verzi příběhu = počátky tvoření.
 3. Rozhodni se pro nějakou interpretaci = jak přetvořit příběh v hudbu?
 4. Procvičování, opakování = naslouchání.
 5. Prezentace = říkat druhým.

Krok 2 Příprava na grafickou notaci

 1. Nakresli zvuk, který vydáváš ústy, gestem ruky v prostoru.
 2. Nakresli, napiš.

Popis

Krok 1 Interpretační cesta (grafické partitury) Kdo říká co? Proč a jak?

01 Partition graphique

1. Analyzuj skladbu = zjisti, jaký příběh skladba vypráví

Vyhledávání a analýza kusu, který budou děti interpretovat.

Není to jen otázka práce na partituře, ale také pochopení kontextu, který obklopuje skladbu i skladatele. Pochopit „kdo“ je důležité, abychom pochopili jeho jazyk. Znát život skladatele, o kterého se jedná (např. kulturu, v jaké době jeho života byla skladba napsána, proč a pro koho byla napsána? Jaké byly politické a náboženské vlivy? Jaké byly další umělecké vlivy?).

Je zajímavé pracovat s dětmi s různými tématy, která do společné činnosti v rámci projektu vnáší učitel. Tyto experimenty napomáhají dětem rozvíjet vlastní jazyk, aby vyjádřily svou osobnost, přání, pocity atd. v budoucích kompozicích.

„Proč“: Důvody a skladatelovy záměry jsou pro tvorbu důležité.

Když děti znají skladatelovy myšlenky a jeho jazyk, je možné začít analyzovat skladbu na podkladě partitury.

„Co“: Co by chtěl skladatel vyjádřit? Název hry může být často východiskem.

„Jak“: Technické pozorování a analýza partitury. Jde o katalogizování různých signálů v partituře, najít shody v tempu, délce not, dynamice, výškách, artikulaci, barvách… Toto pozorování nebo analýza poskytne žákům náměty, jak později psát grafickou partituru při jejich komponování.

2. Vytvoř vlastní verzi příběhu = počátky tvoření

Děti mohou tvořit příběhy, které budou vycházet ze skladeb, které studovaly.

 • Začni vytvořením celkového obrazu skladby, s ohledem na skladatelův příběh: „Co říkám…“. Toto může být ve formě básně.
 • Potom určíme konkrétní detaily ve skladbě, vždy společně s partiturou. Pokud to je nutné, poznačíme v partituře klíčová slova.

Myšlenky také mohou být vyjádřeny pomocí barvy, slova, přídavnými jmény nebo slovesy, konkrétními i abstraktními způsoby.

3. Rozhodni se pro nějakou interpretaci = jak přetvořit příběh v hudbu?

 • Pokud grafická partitura, kterou děti interpretují, už má přesné určení nástrojů, které se mají použít, a způsoby, kterými se na ně má hrát, mohou žáci začít přímo přemýšlet o tom, jak mohou hrát nebo zpívat, aby vyjádřili, co si vybrali během předešlé fáze práce.
 • Pokud nejsou prvky interpretace jako je výběr nástrojů a způsobů hry v partituře definovány, děti by nejdříve měly vybrat, které nástroje a způsoby hry použijí pro každou část svého příběhu.

4. Procvičování, opakování = naslouchání

5. Prezentace = říkat druhým

Krok 2 Příprava na grafickou notaci

1. Draw the sound you make with your mouth in space with a hand gesture

02 Geste et voix vers la notation

Vezmi do ruky pomyslnou tužku a začni kreslit velké a malé vlny. Mezi mořem a nebem je malá čára, budeme zpívat jako nit. Dávám tužku nahoru. Každý by měl nakreslit stejnou čáru ve stejné výšce. Potom uděláme nějaké čmáranice.

Každý může navrhnout kresbu.
Žák nabízí, že nakreslí hasičské auto. Každý nakreslí gesto, které vede hlas. A dá ho do sirény!
Další navrhuje písek (tření dlaní).
A končíme zívnutími.

 1. Po vokálních projevech nakreslete pomyslnou čáru rukou, provázejte ji zvukem, tónem (jakékoli výšky), tak že dohromady vytvoříme shluk tónů (cluster).
 2. Dále kreslete ve vzduchu rukou malé kopce, vlny a provázejte linie vlnění čáry hlasem.
 3. Udělejte velké hory, velké vlny a pokračujte stejným způsobem.
 4. Vytvořte gesty raketu.
 5. Vytvořte gesty hvězdy.
 6. Požádejte děti, aby vytvořily gesta podle vlastní představivosti.

2. Kreslení, psaní

Nakreslete zvuky

 1. Nakreslete jedno z předchozích gest na průhledný list.
 2. Ukažte kresbu skupině a poté ji požádejte, aby se vžila do toho, co bylo nakresleno, a zaručila, že zamýšlená interpretace je notace. Pokud je třeba, notaci přizpůsobte.
 3. Překryjte několik průhledných prvků, každý vybraný na základě dané interpretace.
 4. Utvořte skupiny podle šablon, hlasových rolí.
 5. Použijte je pomocí zvukového těla.
 6. Spojte obraz se zvukem a možnostmi, jak jej hudebně vyjádřit (pro hlasy nebo specifický nástroj nebo zvukové tělo, s nebo bez specifických způsobů hry atd.).

 

Rozdělte listy: definujte, jak je lze číst

 1. Náhodná, otevřená forma, v níž se pohybuje jako v nějaké malbě.
 2. Čtěte zleva doprava, shora dolů nebo dalšími směry.
 3. Definujte kódy související s hudebními parametry (výška, rytmus, intenzita, hustota, dynamika, simultánnost atd.): barva, tloušťka čáry, hustota atd.

Nakreslete tvar, stavbu skladby

 1. Vyberte si grafiku, notaci.
 2. V závislosti na výběru způsobu čtení (zleva doprava nebo jinak) uspořádejte grafiky/notace na papíře nebo stole podle sekvence, překrývání se, následování atd. hudebních událostí.
 3. Každý student nebo skupina studentů by měli odpovídat za svou grafiku.
 4. Proveďte skladbu: student (nebo student ze skupiny, která vytvořila notaci) by měl řídit hru, proces čtení, pohyby paže podle partitury.
 5. Obohaťte zvukovou barvu různými způsoby hry, variacemi v dynamice, výšce tónu, tempa apod.

 

K podpoře grafické inspirace a představivosti:

 1. Vyplňte smyšlené jazykové bubliny (+ srov. vokální improvizace)
 2. Obrázky hejn ptáků
 3. Najděte další inspirativní design, grafiky, obrazy atd.

 

Příklady bublin 1 Příklady bublin 2 Prázdná bublina 1 Prázdná  bublina 2

 • Fotografie hejn ptáků, které mají být inspirací pro tvorbu grafiky související např. se zvukovým klastrem
 • Hledání dalších šablon, grafik, fotografií, které mohou inspirovat

Příklady grafických záznamů studentů

„Haiku sluneční soustavy“

Notace v organizované formě se způsoby hraní: 

Grafická partitura „Bouřka“, vícehlas

(skupina 1 nahoře, skupina 2 dole)

Partitura „Poušť“ (která je spojena se show Burkinabe, písní „Moriba Yassa“ symbolizovanou G klíčem)

Grafiky a zvukové produkce studentů

03 FR 1 modes de jeu groupe avec chef

Kompetence

Žáci jsou schopni:

 • vytvořit vlastní jazyky;
 • vyjádřit ve vlastních skladbách svou osobnost, přání, pocity, otázky atd.

Reference

Příklady grafických partitur, videa interpretace grafických prvků, grafiky a filmy inspirující tvorbu zvuku

  • György Ligeti Artikulation (audio s grafickou partiturou jako příklad)
  • John Cage Aria
  • Creamus Écrire le son
  • Cathy Berberian Stripsody
  • Najděte online: zadejte “grafické partitury” jako klíčová slova do vyhledávače
  • Saul Steinberg: L’Écriture visuelle/Visual Writing
  • Zvukomalba grotesek a animací
  • Originální grotesky a animace
  • Přidejte zvuky k němému filmu