Németország

 • Egyetem: Pädagogische Hochschule Freiburg, Zenei Tanszék és Zenekultúrák Párbeszéde Tanszék
 • Együttes: ensemble recherche
 • Iskola: Friedrich Gymnasium Freiburg 5. és 6. osztályos tanulói
 • KoncepcióAfrikai és kortárs zene által ihletett zenealkotás

Egyetem: PH Freiburg (Freiburgi Pädagogische Hochschule

Kik a projekt résztvevői?

A Freiburgi Pädagogische Hochschule Zenei Tanszékéről:

 • Dr. Georg Brunner, projektvezető / koordinátor
 • Susanne Kittel, koncepciófejlesztés és tesztelés
 • Mario Hamann, weboldal-tervezés és -fejlesztés
 • Daniel Fiedler, értékelés / pénzügyek
 • Julia Valérie Berger és Dorothea Berner a bevezetőszövegek megírásában segédkeztek
 • … és a Zenekultúrák Párbeszéde Tanszék (Abteilung Musikkulturen im Dialog – AMiD) – Pape Dieye közreműködésével –koncepciófejlesztés és tesztelése. Pape Dieye szenegáli ütőhangszeres muzsikus szakterülete a hagyományos és a modern nyugat-afrikai zene. Freiburg im Breisgauban él és zenészként, zeneszerzőként és hangszerkészítőként dolgozik.

Milyen új tapasztalatokkal és tanulságokkal szolgált a projekt?

A tizenkét partner koordinációja számos tanulsággal szolgált, különösen a kommunikáció, a különböző munkakultúrák és a projektmenedzsment tekintetében. Ezeken a területeken pozitív fejleményeknek voltunk tanúi.  Különféle igényeket kellett figyelembe venni az on-line jelenlét egyre növekvő jelentősége miatt, ami online anyagok közzétételében teljesedett ki. Új tapasztalatokat szereztünk, különösen a honlap közérthető dokumentációjával, hiszen közérthető hozzáférési lehetőséget kellett biztosítanunk a projektcsapatok számára.  A diákok intenzív figyelme, komolysága és saját zeneszámaik megalkotása iránti motivációja, valamint a külföldi zenei kultúrákkal való találkozásuk különösen hatásos élményt jelentettek az iskolai, gyakorlati fázis során és a tananyagok tesztelésében. Ugyanakkor sok türelem kellett ahhoz, hogy kielégítő eredményeket sikerüljön elérni a más tanulási kultúrákkal való találkozás során.


Együttes: ensemble recherche

Kik a projekt résztvevői?

Az 9 főből álló ensemble recherche 30 éve az új zene előadására és oktatására specializálódott  kamaraegyüttes (www.ensemble-recherche.de). Mint a terület elismert szakemberei, Barbara Maurer (brácsa) és Klaus Steffes -Holländer (zongora) voltak az együttesből a projekt résztvevői.

Mi volt a projektben betöltött szerepük?

A mi szerepünk az előkészítés során (csapatértekezletek, szemináriumi órák a Freiburgi Pädagogische Hochschule zenész hallgatóival) abban állt, hogy zenei tartalmakat és gyakorlati stratégiákat kellet kialakítanunk, amelyeket azután 6. évfolyamos (11-12 éves) tanulókkal megvizsgálhatunk és kivitelezhettünk. Ahelyett, hogy a tanulóknak már „kész” terveket mutattunk volna be, fontos volt, hogy ráhagyatkozzunk az ő kreatív impulzusaikra. Az iskolai gyakorlati fázisban zenei támogatást és felügyeletet biztosítottunk a tanulóknak, és segítettük őket abban, hogy rövid, moderált hangversenyeken keresztül tanulságokkal gazdagodjanak az új zene felől.

Milyen új tapasztalatokkal és tanulságokkal szolgált a projekt?

Mivel az iskolai gyakorlati szakaszt meghosszabbítottuk, volt lehetőség a kezdeti kétkedésre, a céltalan, játékos szabadságra, a kísérletezésre – akár az iskolaépülettől és az improvizációra vonatkozó koncepcióktól való eltávolodásra is –, valamint a diákok egyéni javaslatainak kipróbálására. Minden résztvevő partner tehát kellő türelemmel kivárhatta, amíg a diákok saját érdeklődése felébredt, és a majdani eredményeket saját kreativitásuk eredményének tekintették. A végső hangverseny – mint kitűzött cél – rendkívül fontos szerepet játszott a tanulók motiválásában és tapasztalatszerzésében. Zenészekként minden alkalommal nagyon hálásak voltunk a tanár közreműködéséért, hiszen neki köszönhető, hogy nem kellett aggódnunk a zajszint és a fegyelem miatt. Lenyűgöző volt látni, hogyan fejlődtek a diákok, párhuzamosan a műveikkel. Végül a 11-12 évesek szinte felnőtteknek tetszettek, amikor a színpadon bemutatták zeneművüket.

A brünni és freiburgi gyakorlat hetei alatt az első és a második munkafolyamat elegyedett és koncentrálódott, a más országok diákjaival való találkozás során is. A gyakorlati hetek jelentették a legnagyobb befektetést a tanulók részéről (tanítási szünet alatt került rájuk sor), és ez idő alatt volt a legintenzívebb a munka, s a legerősebb az azonosulás a munkával. A csoport erős csapattá kovácsolódott; mindenki megtanulta értékelni a saját tulajdonságait, s igazán eredeti és változatos szvitet alkotott, amely vájtfülűeknek is kellemes élményt jelentett.

Barbara Maurer / Klaus Steffes-Holländer


Iskola: Friedrich Gymnasium Freiburg

Kik a projekt résztvevői?

A klasszikus humántudományokra, modern nyelvekre és természettudományokra szakosodott Friedrich Gymnasium in Freiburg im Breisgau. Jelenleg az iskolába körülbelül 350 tanuló jár. A 6/A osztály – összesen 18 (13 fiú- és 5 leány-) diákjával – nagyon kis osztálynak számít.

Mi volt a projektben betöltött szerepük?

2015 októberétől 2016 júniusa végéig az osztály az Ensemble Recherche zenei társulattal és a Pädagogische Hochschule Freiburg csapatával dolgozott együtt a heti ének-zene duplaórákon. Steffen Jahnke zenetanár volt a pedagógiai felügyelő, és ő irányította az osztály kreatív munkáját.

Milyen új tapasztalatokkal és tanulságokkal szolgált a projekt?

Rendhagyó élmény volt, hogy az osztály egyetlen projektre összpontosított, nevezetesen a diákok saját zeneszerzésére és próbájára. Ezért egyrészt a hagyományos tantermi oktatás elemei nem feleltek meg a feladatra, másrészt az osztályban végzett rendszeres zeneszerzés révén elért tapasztalatok és tanulási eredmények sokkal jelentősebbek és intenzívebbek voltak, mint szokásosan. További új élmény volt az osztályban végzett zeneszerzés intenzitása és a zeneszerzésre fordított következetes figyelem, amely az önállóan alkotott zeneművekre fordított rendszeres munka során fejlődött ki. Sőt, az iskolán kívüli vendégekkel, valamint a francia, a cseh és a magyar partnerekkel való találkozók és együttműködés ösztönzően és gazdagítóan hatott.


Koncepció: Afrikai és kortárs zene által ihletett zenealkotás

Lehetőségek

A zenei kreativitás előmozdítása tekintetében a német csapat témája az afrikai zene és a kortárs zene alapelvei által inspirált kreatív zenealkotás volt.

A vállalkozó szellem előmozdítása olyan jellemzőkön alapul, mint a kezdeményezés, a kitartás, a motiváció és az önmagunkért vállalt felelősség.

A projekt során a diákok különböző kreatív zenei folyamatokon mentek keresztül. Az első zenei elképzeléstől – a kiindulóponttól – kezdve egészen a színpadon való előadásig a tanulóknak az eredetileg megnevezett jellemzőket kellett alkalmazniuk. Az átfogó kulturális nevelésen túl saját maguk és környezetük mély megismerésére is törekedniük kell, valamint párbeszédet folytatnak más zenészekkel és résztvevőkkel, felhasználják a rendelkezésre álló erőforrásokat, és önálló felelősségvállalással kialakították, és nyilvánosan bemutatták saját zenei elgondolásaikat.

Szerkezet

Egyetemi hallgatókkal együttműködésben került sor az arra vonatkozó kutatómunkára, hogy a zenei kreativitást iskolai környezetben miként lehetne előmozdítani az afrikai zene és a kortárs zene sajátosságainak alkalmazásával. A hangsúly azon volt, hogy valós élethelyzetekben találjanak forrásokat a zenei inspirációra. A kutatás további témáit azok a kérdések adták, hogy miként képezhetők a ritmikus és improvizációs készségek, és a tanulók miként alkothatnak egy professzionálisan megtervezett előadást egy művészi folyamat során, kezdeti zenei elgondolásuk alapján.

Anyagok

Az anyagot a diákok és szenegáli zenészek együttműködésben alakították ki. A kialakított tananyagot az iskolapartnereink és a tanárképői szemináriumok kipróbálták és tesztelték. Az Ensemble Recherche zenei társulat – mint művészeti partner – részvételével támogatta a diákok zenealkotásának folyamatát: ráirányították a diákok figyelmét a kortárs zenében alkalmazott alkotói technikákra.

E találkozónak az volt a célja, hogy a két kulturális gyakorlat között egyfajta „párbeszédet” indítson el. Egy iskolai félév alatt a diákok e párbeszéd alapján zenedarabokat alkottak, és kompozíciós technikákat alkalmaztak. A kompozíciókat egy előadásban mutatták be, ami lehetőséget adott az egyes zenei technikák kulturális jellemzőinek megismerésére.

Az előadás kialakítását és megtervezését elméleti kutatásnak vetettük alá, és a gyakorlatban teszteltük. Az afrikai zenei gyakorlat technikáit alkalmazó zenei eredményeket (pl. az improvizációs modelleket) folyamatosan bemutatták a csoport előtt, minden résztvevő tevőleges közreműködésével. A kortárs zenéből származó módszerek arra irányultak, hogy klasszikus köntösben fejlesszék a diákok színpadi jelenlétét, fogékony közönség előtt, előadózenészek egy csapatával.

Összegezve a zenei kreativitás kialakulásának szakaszait, az eljárásnak a következőkre kell kiterjednie:

 • fel kell hívnia a figyelmet a tanulók mindennapi életkörülményei közt megfigyelhető zenei jelenségekre, és így tanulságul kell szolgálnia, valamint halláskultúrájuk differenciálódását kell elősegítenie
 • fel kell idéznie és gyakoroltatnia kell az afrikai zenei kultúra példáit, a testorientált zenealkotói tevékenységek gyakorlatával karöltve
 • lehetőséget kell kínálnia a tanulásra és a zenei improvizáció különböző modelljeinek gyakorlására (pl. hangszeres, vokális, mozgásbeli)
 • segítséget kell nyújtania a diákoknak saját zenei ötleteik kidolgozásában és megtervezésében
 • meg kell ismertetnie a hallgatókkal az afrikai és kortárs zeneszerzői módszereket