1. elem: Hallgatóséta

Rövid összefoglalás

A cél, hogy ösztönözzük a hallás és hallgatás kultúráját, mint a feltárt hangok későbbi zenei reprodukciójának – valamint átalakításuk és újraértelmezésük – alapját, például úgy, hogy átvisszük hangszeres vagy vokális hangokra. Ez a modulszekció egy hallgatóséta vezetéséhez szolgáltat impulzust. Az egész osztály, egyes csoportok vagy egyes diákok hallgatás útján megvizsgálnak három állomáshelyet az iskola közelében. Az állomásokat úgy kell kiválasztani, hogy különböző hallgatói élményt tegyenek lehetővé. A projekt példájában a három állomás a következő volt:

 • állomáshely: az iskolaudvar
 • állomáshely: forgalmas kereszteződés egy építkezés és egy villamosmegálló közelében
 • állomáshely: kollégium büfével

A tanároknak az állomásokat az adott helyzethez megfelelően kell gondosan igazítaniuk, hogy biztosítsák a sokoldalú megtapasztalást.

Időtartam: 2 x 90 perc

A kreativitás és vállalkozó szellem kulcsszavai: lelkesedés, kölcsönhatás a környezettel, elgondolások és megoldások kialakítása.


Leírás

Step 1: Hallgatói gyakorlatok térérzékelés – a csend megtapasztalása

A tanulók kényelmesen elhelyezkednek, és behunyják szemüket. A tanár szóbeli utasításait követve a diákok minden hangot érzékelnek, ami csak

 • a testen belül,
 • a szobában,
 • a szobán kívül hallható.

A diákok megpróbálják képi „nyelvre” „lefordítani”, amit hallanak.

Step 2: Testtel képzett hangok

A diákok körben állnak. Együttes munkával összegyűjtik, milyen különféle módokon lehet testtel hangokat képezni:

 1. tevékenységi terület: lábbal a padlón – mint játékfelületen – keltett hangok.
  • Minden játékos egy adott lábhanggal kezd, például dobogással.
  • Ha egy játékos változtat a lábhangján, a többiek mind reagálnak rá: utánozzák azt a hangot.
  • A szekvenciát addig ismétlik, amíg körülbelül 10 különböző lábhangot ki nem találtak.
 1. tevékenységi terület: kézzel a testen – mint játékfelületen – keltett hangok.
 • Mindegyik játékos más-más testrészén „zenél” a kezével / ujjaival, és megpróbál olyan változatos hangokat előcsalni, amennyire csak lehetséges.
 • A kiválasztott diákok különböző hangokkal improvizálnak, az összes többi játékos megpróbál szinkronban együtt játszani velük.
 1. tevékenységi terület: egyedül kézzel vagy ujjakkal képzett hangok – (taps, csettintés, a kezek összedörzsölése…)
 • Az egyik tanuló bemutat egy kézzel képzett hangot, amelyet minden játékos utánoz.
 • Körben haladunk, mire a következő tanuló lejátszik egy új kézzel képzett hangot, amit ismét mindenki átvesz.
 • Mindaddig ismételjük, amíg minden játékos le nem játszott egy kézzel / ujjal képzett hangot.

Egyik hangot se játsszuk le kétszer. Ha például egy tanuló tapsol, azt a hangot nem ismételheti meg egy másik tanuló a körben.

 1. tevékenységi terület: szájjal képzett hangok – ütőshangok, például pukkanás a szánkkal, nyelvcsettintés; légzőhangok, mint a szuszogás, a fújás, a légzés…; zöngétlen hangok, mint például a zöngétlen mássalhangzók kiejtése…
  • Járjunk el ugyanúgy, mint a többi  tevékenységi területen, csak éppen az ellenkező irányba haladjunk a körben.

Step 3: Hallás és testtel képzett hangokkal való asszociáció

A diákok körben ülnek, 2-3 tanuló középen ül, háttal egymásnak. Szemüket behunyják.

 • Az oktató vagy egy tanuló adja meg az impulzust azáltal, hogy előad egy testtel képzett hangot (tapsol, csettint, dobol a combjain stb.), amit a körben mindenki elismétel, egyik a másik után, amilyen gyorsan csak lehetséges. A hang mindegyik körben változik, ahogy mindig másvalaki adja meg az impulzust, s ezáltal folyamatos láncreakciót indít el, amit testtel képzett különböző hangok alkotnak (hasonlóan a boruló dominósor láncreakciójához).
 • lehetőség: az 1. kézjelre a testtel képzett hangokat egymás után lejátsszák, majd a 2. kézjelre mindenki egyszerre játssza le őket.
 • lehetőség: a diákok három csoportban játszanak le, bármilyen sorrendben, egy-egy előre meghatározott csoporthangot.

A tanulók a kör közepén ülnek, és leírják elgondolásaikat, asszociációikat, és a tereket / tájakat, amelyek kialakultak a hallgatás során.

Attól függően, hogy a tanulóknak mire van szükségük, a hallgatói gyakorlatot többször is elvégezzük, vagy rendszeresen, mint egyfajta szertartást.

Step 4: Hallgatóséta

Az oktató elmagyarázza a tanulóknak a hallgatósétát, amely három hallgatói állomásra terjed ki az iskola közelében:

 • a tanulók nem szólalhatnak meg a hallgatói állomásokon azért, hogy teljes mértékben tudjanak összpontosítani a hallgatásra
 • amíg átmennek a következő hallgatói állomásra, csak akkor beszéljenek, ha feltétlenül szükséges
 • a tanulók mindegyik hallgatói állomáson kapnak az oktató által készített kártyákat, és egy-egy kártyára leírják egy-egy hallgatás során szerzett benyomásukat. Nem zajt keltő tárgyat kell lejegyezniük (pl. egy autó elhalad), hanem magát a zajt (pl. fékcsikorgás, egy kulcstartó fémes csörgése, egy autó motorjának bömbölése…)
 • egy kiválasztott tanuló digitális hangfelvételeket készít; őt előzetesen el kell látnunk a technikai útmutatással.

Hallgatóséta: A diákok elmennek az 1. hallgatóállomásra a tanárral, és csendben, 2-3 percen át hallgatják a környezet zajait. A tanulók a magukkal hozott kártyákra külön-külön leírják hallgatói benyomásaikat. A hallgatási idő alatt minden zajt rögzítenek egy audiófelvevő külső mikrofonjával. Ugyanezt az eljárást ezután megismételjük a 2. és a 3. hallgatói állomásokon is. Végül mindenki visszatér az osztályterembe.

Step 5: Átgondolás

A diákok hangtérképet készítenek a kártyák alapján. Az ismétlődéseket egymás tetejére helyezik.

A hallgatóséta átgondolásához javasolt kérdések:

 • Mi mindent hallottunk?
 • Mely hangok tetszettek a leginkább / a legkevésbé?
 • Voltak meglepő, szokatlan, nagyon különös hangok?
 • Mely hang volt különösen hangos / lágy / magas / mély / rövid / hosszú?
 • Voltak mozgó hangok?
 • Voltak hangok, amelyek több alkalommal irányt változtattak?
 • Mely hangokat tudnátok kiénekelni?
 • Volt-e valamelyik hangnak ritmusa vagy dallama, amely reprodukálható?

Ezután a diákok meghallgatják mindegyik állomás hangfelvételét, amely lehetővé teszi számukra, hogy összehasonlítsák az egyedi érzékelésüket a rögzített hangtájjal, és leírják az esetleges különbségeket.

Step 6: A hallgatói benyomások reprodukciója testtel képzett hangokkal

4-6 tanulóból álló, kis csoportokat alkotunk. Mindegyik csoporttag kiválaszt 1-2 kártyát a hangtérképről.

Csoportos feladat:

 • Próbáljunk ki különböző módszereket, amelyekkel a kártyákra lejegyzett zajok hangokkal vagy testtel képzett hangokkal reprodukálhatók.
 • A csoport állapodjon meg egy szekvencia felől, és készítsen belőle kottát azáltal, hogy a kártyák balról jobbra elhelyezi. Amikor több kártyát egymásra helyeznek, azzal polifóniát alkotnak, vagyis azt az összes hangot egyszerre le kell játszani.
 • Döntsük el, ki játszik, melyik hangot, és mikor.
 • Ismételjük meg többször is a szekvenciát, amíg magabiztosnak nem tudjuk előadni.
 • Adjunk címet a hangkompozíciónak (hangtájnak).

Step 7: A csoporteredmények bemutatása az osztály előtt

Hörspaziergang 1

Hörspaziergang 2

Variációk

Hallgatóséta csukott szemmel: a hallgatás igen intenzív formája tapasztalható meg, amikor csukott szemmel sétálnak. Ehhez az opcióhoz a diákok párokban dolgoznak. „A” diák behunyja a szemét, „B” tanuló pedig egy előre meghatározott területen, a megbeszélt időn át átvezeti. Ezután szerepet cserélnek. Ez az opció magas szintű fizikai kompetenciát, koncentrációt, erős felelősségérzetet és bizalmat követel.

Annak alternatívájaként, hogy a diákok leírják hallgatói élményüket, grafikusan vagy képi ábrázolással – tollal – is illusztrálhatják. Az így kapott hangkártyákat ezután elhelyezhetjük úgy, hogy hangsávot alkossanak. A hangkártyák hallható hangokká való újbóli áthelyezése sokkal közvetlenebb, a zenei információ jobban látható, s ezért sokkal kevesebb előírással megvalósítható, mint az írásbeli feltételeken alapuló opcióval. Ez a forma a képzőművészettel alkotott interdiszciplináris kontextusban érdekes, mert ezáltal a diákok megtapasztalhatják a vizuális és akusztikus észlelés közötti kapcsolatot.

Kompetenciák

A feldat keretében  a diákok

 • tudatosan megkülönböztetik a különböző hangtájakat.
 • alaposan megfigyelik a környezet hangjait egy megadott időtartam alatt.
 • szóban megfogalmazzák és reflektálnak a hallott élményekre, és összehasonlítják őket.
 • azonosítják a mindennapi élet ritmikai és dallami formáit.
 • a hallott élményeket a hangjukkal és testükkel képzett hangokkal reprodukálják.

A diákok a hallgatói sétán becsukott szemmel:

 • érzékelik a tapintható impulzusokat és mozgással reagálnak.
 • felelősek társaikért, és figyelmesen vezetik őket.

Anyagok

 • A6-os üres lapok különböző színekben, minden állomásra jutva
 • toll
 • a hangtérkép számára jelzések mindegyik hangállomásra
 • felvevő külső mikrofonnal
 • lejátszó